سيستم اگزوز
سيستم اگزوز

شرايط عملكردي موتور و مصرف بهينه سوخت نيز اثر گذارده و ضمن فراهم آوردن شرايط احتراق كامل در موتور خودرو، كاهش مصرف سوخت و صرفه جويي هاي ارزي و اقتصادي زيادي را نيز نصيب كشور مي نمايد.

سيستم اگزوز

سيستم اگزوز

سيستم اگزوز در خودرو به واقع قسمتي از موتور است كه پس از آنجا عمل دم توسط سيستم سوخت رساني در كاربراتور و يا انژكتور عمل بازدم موتور توسط اين سيستم انجام مي پذيرد و مكانيزمي است كه در محل خروجي دود از منيفولد موتور استقرار يافته تا ضمن استهلاك امواج وتي و كاهش شدت صداي خروجي از موتور در حد استانداردهاي مجاز شنوايي انسان، حرارت ناشي از احتراق در موتور را نيز به خارج از اتاق سرنشينان انتقال مي دهد، ضمن آن كه با عبور گازهاي آلاينده محط زيست از لايه هاي محفظه زنبوري مبدل هاي كاتاليست كانورتور با افزايش سطح تماس و تسريع در واكنش هاي شيميايي، گازهاي سمي و آلاينده اصلي محيط زيست نظير منو اكسيد كربن و هيدروكربن هاي نسوخته را به دي اكسيد كربن و آب كه مواد سازگار و مورد نياز طبيعتند تبديل مي كند.

يك خودرو مجموعه اي از هزاران قطعه كوچك و بزرگ است كه توليد هر يك از آن ها به دانش فني، مهارت و سخت افزار لازم نياز دارد. به طور كلي صنعت خودرو يك صنعت مونتاژ است و اكثريت قطعات مورد نياز خريداري و محصول نهايي در كارخانه مونتاژ مي شود. اين ويژگي خودرو سبب مي شود كه وابستگي زيادي به ساير صنايع دشته باشد و بيش از ساير رشته هاي صنعت تحت تاثير سياست هاي اقتصادي مالي و ارزي قرار گيرد.

درباره روبات ها

روبات ها وسايلي هستند كه براي كارهاي تكراري و عملي در يك محيط يك نواخت و دائمي مورد استفاده قرار مي گيرند كه اين روبات ها به صورت خودكار يا اتوماسيون هستند.

جيگ و فيكسچرها را از جهت كاربرد و مفهوم:

جيگ و فيكسچرها براي عمليات ماشين كاري

جيگ و فيكسچرها براي عمليات جوشكاري

جيگ ها براي عمليات ماشين كاري:

سوراخكاري

سوراخ تراشي

تقسيم بندي جيگ ها براساس روش ساخت:

جيگ هاي صغماري

جيگ هاي پايدار

جيگ هاي با صفحات زير و رو، جيگ ها قائم الزاويه

انواع فيكسچرها عبارتند از:

  • فيكسچرهاي صفحه اي
  • قائم الزاويه
  • گيره ها
  • فيكسچرهاي دوراني
  • فيكسچرهاي چند ايستگاهي

دسته بندي فيكسچرها

براساس نوع ماشين ابزار يا نوع پروسه توليد تامين مي شود مثلا فيكسچري كه روي دستگاه فرز نصب مي شود فيكسچر فرز كاري ناميده مي شود. سپس با توجه به مطالب گفته شده هر گاه سخن از جيگ و فيكسچر مي شود بايد نوع آن را از جهت كاربرد عمليات ماشين كاري يا جوشكاري مشخص كنيم.

آناليز حالات خرابي بالقوه و آثار آن

آناليز حالات خرابي و آثار آن (FMEA) يك تكنيك تحليلي است كه به وسيله ي مهندس – تيم مسئول به منظور محصول اطمينان از مورد توجه و اقدام لازم قرار گرفتن حالات خرابي بالقوه و علل مربوطه انجام مي شود.  تيم در زماني كه مشغول به طراحي يك قطعه زير سيستم يا سيستم بوده و يا در طول تكوين محصول مي باشد اين رويكرد سيستماتيك به موازات فعاليت هاي معمول يك مهندس در حين فرآيند برنامه ريزي ساخت يا طراحي بخشي از تحليل ها و افكاروي را به صورت قاعده مند مكتوب مي سازد.