استارت
استارت

استارت يك موتور الكتريكي است كه انرژي الكتريكي را دريافت كرده به انرژي مكانيكي تبديل مي كند و اين نيرو را توسط چرخ دندههاي خود به فلايويل منتقل ميكند تا موتور خودرو روشن شود موتور استار ت بايد بتواندلنگري ايجاد كند كه بر نيروي اينرسي (ماند يا ساكن )و اصطكاك موتور سرد غلبه كند به اين دليل اكثر موتورهاي استارت از نوع «سري» و از انواع «كامپاليز» با جريانهاي دائم هستند.

استارت

تمام جريان باتري از سيم پيچهاي اصلي و سيم پيچ مغناطيسي آن مي گذرد نتيجه آن است كه لنگر و نيروي ترك خيلي زيادي در موتور حاصل مي شود. اين موضوع از روي اين فرمول محاسبه ميشود.

 استارت

كليد هاي قطع و وصل موتور استارت:

يك موتور 6 ولتي 600 آمپر جريان از باتري ميگيرد. در صورتي كه يك موتور 12 ولتي 350 آمپر مي گيرد. اين مقدار زياد جريان فقط موقعي مي تواند عبور كند كه مقاومت سيم پيچهاي موتور (استارت ) خيلي كم باشد براي اطمينان از كم بودن مقاومت موتور يك كليد با اتصال خوب لازم ا كاملاً برقرار شود. در استارتهاي جديد اين كليد ضميمه يك كليد قطع و وصل جريان براي شمعها نيز مي باشد. اين كليد يك مغزي آهني را مغناطيسي مي كند كه آن هم به نوبه ي خود جريان استارت را وصل مي كند.

دستگاه تبديل سرعت:

به علت جريان شديدي كه بوسيله موتور استارت گرفته ميشود تا لنگر زيادي حاصل كند تا اين لنگر بر مقاومت غلبه كند و قطعات دوران كننده را به سرعت به حركت در آورد. بايستي موتور خودرو سرعت بگيرد والا ادامه كار موتور استارت سبب گرم شدن زياد از حد آن مي‌شود: بنابر اين لازم است كه لنگر حاصل از موتور استارت به فلايويل كه جرم بزرگ و سنگيني مي باشد كه روي پيرامون خود دنده هاي ريزي دارد چرخ طيار بوسيله ي اتصال به ميل لنگ نيرو را به موتور انتقال ميدهند.

آناليز دستگاه استارت و دينام:

نيروي محركه باطري مقاومت باطري نيروي ضد محرك و به ترتيب مقاومت هاي سيم پيچ مغناطيسي و سيم پيچ اصلي موتور استارت است مقاومت‌هاي باطري بارهايي را نشان ميدهد كه بوسيله دستگاه (آنژكش ) توليد جرقه به باطري دينام برق ميدهند. نيروي محركه الكتريكي و به ترتيب مقاومتهاي سيم پيچ اصلي در مولد و سيم پيچ مغناطيسي آن است. اين مدار يك سيمه بوده كه سيمEarth آن مشترك است.

قطع كنند جريان معكوس:

اين دستگاه جز يك كليد الكترو مغناطيس نيست كه 2 عمل زير را انجام مي دهد.

از عبور جريان باطري به داخل مولد در هنگامي كه ولتاژ باطري با لاتر از ولتاژ مولد است جلوگيري ميكند چه در صورت عبور چنين جرياني مولد مثل موتور كار خواهد كرد.

جريان مولد را هنگامي كه ولتاژ ش از ولتاژ باطري بيشتر است براي پر كردن باطري و تامين ساير احتياجات الكتريكي عبور مي دهد.

توضيح راجع به كليد قطع كننده جريان معكوس

اگر ولتاژ دينام بيشتر از ولتاژ باطري باشد كليد قطع و وصل بسته و جريان از دينام به سمت باطري جهت شارژ حركت ميكند و اگر ولتاژ دينام كمتر از ولتاژ باطري باشد عمليات عكس اتفاق مي افتد.

در موتور هم شدت جريان با يد كنترل شود هم شدت ولتاژ . ولتاژ زياد در انتهاي مولد ممكن است دستگاه هاي الكتريكي را خراب نمايد و جريان زيادي كه از سيم پيچ اوليه مي‌گذرد (اصلي ) ممكن است سبب گرم شدن سيم پيچ وسوختن آن شود تنظيم ولتاژ و شدت جريان در خودرو جداگانه انجام ميشود.